Vedtægter

VEDTÆGTER FOR AARHUS 1900 GYMNASTIK & DANS

§1 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

stk.1

Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

stk.2

Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver der er er under 18 år.

§2 KONTINGENT

stk.1

Afdelingens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§3 UDMELDELSE OG EKSKLUSION

stk.1

Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til afdelingen med mindst 14 dages varsel, og at den pågældende har betalt sit kontingent for indeværende sæson. Afdelingen er ikke pligtig til at tilbagebetale kontingent for den resterende del af sæsonen.

stk.2

Når et medlem ikke har betalt til den af bestyrelsen fastsatte dato, pålægges et gebyr. Er kontingentet derudover ikke betalt senest den 15. i pågældende måned, betragtes medlemmet som udelukket. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af afdelingen, før vedkommende har betalt sin gæld.

stk.3

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling.

stk.4

Endelig kan et medlem blive ekskluderet, når det efter forslag af mindst 6 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle de tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelsen herom senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

stk.5

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af afdelingens vedtægter, jvf. §13.

stk.6

Et medlem, der er ekskluderet, kan appellere afgørelsen til hovedbestyrelsen jvf. Foreningens Love §4, stk.2.

stk.7

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning kan, såfremt hovedledelsen ikke har tilsidesat eksklusionen, kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

§4 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

stk.1

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter og Foreningens Love foreskriver, den højeste myndighed i alle afdelingens anliggender.

stk.2

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest 15 dage før Foreningens ordinære repræsentantskabsmøde, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer eller ved annoncering i den lokale presse.

stk.3

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i afdelingens lokaler.

stk.4

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, kan fremsættes af ethvert medlem og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på dagsordenen.

stk.5

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af afdelingen de sidste tre måneder før generalforsamlingen. Medlemmer under 18 år kan repræsenteres af værge/forældre med én stemme pr. medlem. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§5 DAGSORDEN

stk.1

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
 4. Behandling af evt. indkomne forslag.
 5. Valg af formand, jvf. §8.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §8.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, jvf. §11.
 9. Valg af udvalg.
 10. Valg af repræsentanter til Foreningens repræsentantskab, jvf. §12, stk.1.
 11. Eventuelt.

§6 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE m.m.

stk.1

Generalforsamlingens dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog §§ 3 og 13.

stk.2

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemning og valg foregår skriftligt på begæring af ét stemmeberettiget medlem.

stk.3

Generalforsamlingens beslutninger samt referat af generalforsamlingen indføres i en protokol.

stk.4

Udskrift af protokollen og specificeret og revideret regnskab skal umiddelbart efter generalforsamlingen tilgå hovedledelsen.

§7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

stk.1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest én måned efter, at begæringen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet, er modtaget til bestyrelsen.

stk.2

Om indkaldelsesmåde og bekendtgørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §4.

stk.3

Udskrift af protokollen skal umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling tilgå hovedledelsen.

§8 BESTYRELSEN

stk.1

Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold.

stk.2

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og mindst 2 medlemmer. Formanden vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen i lige år. Kasserer vælges for 2 år i ulige år. De øvrige medlemmer for 2 år ad gangen med afgang af halvdelen hvert år. Genvalg kan finde sted.

stk.3

Valg til bestyrelsen medfører ved stemmelighed omvalg - hvis dette også viser stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

stk.4

Det er tilladt for op til 3 af de 7 bestyrelsesmedlemmer at være aktive instruktører.

§9 KONSTITUERING OG TEGNINGSRET

stk.1

Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest 14 dage efter generalforsamlingen - på et bestyrelsesmøde med kasserer og sekretær.

stk.2

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

stk.3

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede, jvf. dog §3. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk.4

Over bestyrelsens forhandlinger tages referat.

stk.5

Afdelingen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af både formand og kasserer.

stk.6

Ved gældstiftelse tegnes afdelingen af den samlede bestyrelsen. Afdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke afdelingens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§10 REGNSKAB

stk.1

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

stk.2

Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

stk.3

Driftregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§11 REVISION

stk.1

Afdelingens 2 revisorer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, så de skiftevis er på valg. Hvert år vælges en revisorsuppleant.

stk.2

Revisorerne skal hvert år senest i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftregnskab og status forsynes med påtegning.

stk.3

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§12 FORENINGENS REPRÆSENANTSKAB

stk.1

Formanden og kassereren er automatisk medlemmer af Foreningens repræsentantskab. Afdelingens øvrige repræsentanter vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen.

§13 VEDTÆGTSÆNDRINGER

stk.1

Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, dog kun med 2/3's majoritet. Afdelingen kan kun nedlægges ved en beslutning taget fra Foreningens repræsentantskab, jvf. Foreningens Love §3, stk.2.

§14 FORENINGENS LOVE

stk.1

Foreningens Love er, i den udstrækning de kan finde anvendelse, direkte gældende i afdelingen.

Således vedtaget og trådt i kraft på generalforsamlingen den 25. januar 2017.