Referat af generalforsamling 2023

31. januar 2023 - Katrinebjergskolen

Velkomst ved formand Henriette Brøndum.

Kort præsentation af de fremmødte deltager.

1. Valg af dirigent

Annemette Lunden valgt.

2. Bestyrelsens beretning.

Henriette aflagde beretning. Beretningen blev godkendt.

Foreningen har haft en lille tilbagegang af medlemmer fra 532 medlemmer til 486 medlemmer.

Efter Corona har der været et frafald på børneholdene for de yngste gymnaster, ligeledes er 3 springhold blevet lagt sammen til 2 hold, grundet manglende instruktører. Der kommer løbende nye medlemmer til.

Der er kommet mange nye hjælpeinstruktører til, så alle holdene er fint bemandet.

Lone stopper i bestyrelsen efter 25 år. Lone har både været formand samt siddet som kassere de sidste mange år. Vi takker Lone for den store indsats hun har ydet.

3. Regnskab.

Lone gennemgik regnskabet. Regnskab godkendt.

4. Indkommende forslag.

Der er ingen indkommende forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Annette Fruergaard Grandt og Lone Sørensen er på valg. Annette er genvalgt, Lone ønsker ikke genvalg og fratræder bestyrelsen.

6. Valg af suppleanter.

Line Mikkelsen er nyt bestyrelsesmedlem.

7. Valg af revisor

Revisor Ina Madsen. Revisorsupplant Annemette Lunden - Begge genvalgt.

8. Eventuelt.

Ina og Birgit vil gerne være behjælplig med Ad Hoc opgaver.

9. Valg af repræsentanter til repræsentantskabet.

Bestyrelsen deltager i repræsentantskabsmødet i Aarhus 1900. Ved manglende deltager inventeres revisor og instruktører, for at få alle foreningens stemmer i spil.

Note:
Vedtægterne trænger generelt til revision. Forslag til ændringer skal stilles som forslag til næste generalforsamling.

Formandens beretning
Velkommen til generalforsamling. Tak til jer, der er mødt op. Det er tid til at gøre status over 2022.
Medlemsopgørelsen ved årsskiftet viser, at vi har 486 medlemmer inkl. instruktører. Det er et fald på næsten 100 i forhold til sidste år. Der er dog til stadighed kommet nye medlemmer til, så vi er fortrøstningsfulde.

Vi har lige nu 10 børnehold på Katrinebjergskolen, seks voksenhold samme sted og tre ropeskipping-hold på Møllevangskolen. De fleste hold har en fornuftig eller særdeles god tilslutning med mere end 20 på holdene. Dvs. tæt på max antal. Vi har måttet begrænse antallet af springhold i denne sæson, da vi har haft en stor afgang af instruktører, og det har været temmelig svært at skaffe nye. Det lykkedes dog at få instruktører nok til sæsonstart. Til gengæld har vi fået en del hjælpeinstruktører.

Vores begynderhold på ropeskipping er desværre heller ikke fuldt besat i denne sæson. Vi vil rigtig gerne have dertil. Det er jo grundlaget for vores opvisnings- og konkurrencehold. Og eftersom vi er den eneste forening, der tilbyder ropeskipping i Aarhusområdet, bør vi kunne få tag i flere børn.

Vi har 19 instruktører og 7 hjælpeinstruktører tilknyttet fra september. Mange er instruktører for første gang, så det er naturligvis et stort arbejde for dem, men vores mere erfarne børneinstruktører har været til stor hjælp og har øst ud af deres erfaringer. Hjælpeinstruktørerne er engagerede og viser stor interesse for at tage ansvar på sig, så vi kan kun håbe på, at de vil vokse videre i foreningen. Alle vore instruktører yder et flot stykke arbejde som frivillige. Det sætter vi stor pris på i bestyrelsen.

Vi har indledt et samarbejde med foreningsudvikleren i Folkesundhed på Frydenlundskolen. Vi forsøger at sætte et forældre-barn-hold op på skolen og har konceptet klar. Vi søger instruktør, men er endnu ikke lykkedes med at få nogen i hus.

I 2022 fyldte foreningen 120 år. Det fejrede vi med en vellykket sammenkomst for instruktører og voksenmedlemmer i Den Gamle By og et arrangement for børneholdene i DGI-byen, hvor alle kunne boltre sig. Derudover har vi haft det sædvanlige julearrangement for børneholdene i Motorikhallen.

Og så lykkedes det igen at holde opvisning efter to års pause. Det var velbesøgt – og utrolig dejligt igen at være sammen og se, hvad der er blevet arbejdet med i årets løb.
Vores rope-skippere deltog i nogle konkurrencer i foråret, men der var stadig flere forhindringer i det på grund af Corona.

I 2022 har vi været fem medlemmer i bestyrelsen. Det er en velfungerende bestyrelse, vi har haft en god arbejdsfordeling og en god økonomi. Vi har fået et unge-udvalg, der hjælper foreningen i forhold til bl.a. redskaber, kurser og arrangementer.

Ved denne generalforsamling er Annette og Lone på valg. Annette modtager genvalg, mens Lone ønsker at udtræde af bestyrelsen. Lone har været medlem af bestyrelsen i 25 år – som menigt medlem, som formand og i de sidste mange år som kasserer. Lone har ydet et enestående arbejde, hun 'tænker' Aarhus 1900 Gymnastik & Dans før meget andet, er arbejdsom og vedholdende, utrolig god til at skaffe instruktører, og på den måde er hun blevet en krumtap og et videnscenter for os alle. Lone, vi kommer til at savne dig og din foretagsomhed rigtig meget, og vi håber, at vi stadig må trække på din store viden og erfaring af og til. Du skal have en kæmpestor tak for alle de år, du har lagt i foreningen.

Det er derfor nødvendigt, at vi får mindst et nyt medlem til bestyrelsen – gerne to. Derudover vil vi gerne have nogen at trække på til ad hoc-opgaver. Anitha har givet tilsagn om at overtage kassererjobbet, og hun skal derfor afgive sine poster. Der er mange meningsfulde opgaver, der skal løses. Dem plejer vi at fordele internt ved det førstkommende bestyrelsesmøde.

Ud over det er gode ideer også velkomne – man behøver ikke at være medlem af bestyrelsen for at komme med input.

Det er vores mål og i vores interesse, at vi bliver ved med at have en forening, hvor børn og voksne kan udvikle sig og have det sjovt sammen – samtidig med et aktivt liv med gymnastik, spring, dans, leg og bevægelse.