Referat af generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling Aarhus 1900 Gymnastik og Dans
Dato: 2. februar 2022 kl. 19.00
Sted: Cafe Albert, Aarhus N

1. Anne Mette blev valgt som dirigent

2. Henriette leverede bestyrelsens beretning (kan læses på hjemmesiden). 12 børnehold og fire voksenhold på Katrinebjerg, tre ropeskipping på Møllevangsskolen. Generelt god tilslutning på holdene. Enkelte hold er nedlagt pga. manglende tilmeldinger, og andre er slået sammen. Der er pt. 24 instruktører og fire hjælpeinstruktører. Corona-nedlukning påvirkede træningen i foråret 2021. Træninger blev aflyst og noget omlagt til udendørs eller online træning. Forårsopvisning måtte aflyses. Sæsonen 20-21 blev forlænget for at kompensere for nedlukningen. Tak for engagement til Randi, der takker af i bestyrelsen. Aarhus 1900 Gymnastik og Dans fylder i år 120 år. Der blev holdt en frokost for voksenhold i Den gamle By i januar. Der holdes arrangement for børnehold i DGI-huset til efteråret. Der er påbegyndt samarbejde med andre foreninger i lokalområdet. Konkret henvendelse om at deltage i Christiansbjergdage (initieret af Christianskirken) og fra Bjerggården (plejecenter), der gerne vil arbejde tættere med lokalområdet.
Dialog om hvilke samarbejde foreningen har og hvordan det fungerer.

3. Der er pt. ingen udvalg i foreningen. Punktet foreslås slettet fra dagsordenen til næste generalforsamling.

4. Regnskab.
Lone gennemgik regnskabet. Lille nedgang i medlemstal, deraf lavere kontingent fra børnehold. Der er givet gaver til instruktørerne for at motivere dem til online-træning. Ingen udgifter til opvisningstøj. Lokaleleje er lavere end normalt, da faktura for leje i efterår 2021 først er modtaget i januar 2022. Der er betalt negativ rente på egenkapitalen.

5. Der er ikke indkommet kommet forslag.

6. Valg til bestyrelsen. Genvalg til Henriette og Lene. Nyvalg af Anitha.
Bestyrelsen består nu af Lone, Annette, Henriette, Lene og Anitha.

7. Der er ikke opstillede til suppleant.

8. Ina og Anne Mette genvælges som revisorer.

9. Der er ikke udvalg i foreningen. Punktet foreslås flyttet til eventuelt på fremtidige generalforsamlinger.

10. Der vælges ikke faste repræsentanter til repræsentantskabsmøde. Ved relevans indhentes deltagere til møde. Randi er blevet bedt om at fortsætte sin deltagelse i Aarhus 1900 repræsentantskab, hvilket hun har sagt ja til. Vigtigt arbejde i hovedbestyrelsen i Aarhus 1900.

11. Eventuelt: Forslag om et åbent hold for springere over 14 år. Evt. med deltagelse af ropeskippere.

Anne Mette takkede for god ro og orden og gav frit slag for fri snak.